Info

Æsler skal have ansvarsforsikring

Den 1. juli 2008 trådte den nye lov om objektivt ansvar i kraft, hvilket betyder at ejeren af et æsel vil være erstatnings-ansvarlig for skader, selvom der ikke er noget at bebrejde den pågældende. Der stilles således krav om, at æselejeren sørger for at ansvarsforsikre sine æsler.

 
Det er væsentlig at bemærke, at det objektive erstatnings-ansvar og pligten til at tegne en ansvarsforsikring påhviler den person, der er den faktiske ejer af æslet, uanset om æslet befin-der sig hos vedkommende. Det gælder også i situationer, hvor æslet permanent eller midlertidigt er opstaldet hos en anden person end den faktiske ejer.
 

Æselejere skal derfor sørge for at kontakte deres forsikringsselskab og få tegnet eller måske udvidet en eksisterende forsikring, hvis det ikke allerede er gjort.

 
Det kan blive dyrt – meget dyrt at undlade ansvarsforsikringen
 
Der er flere af vore medlemmer, der har forespurgt om den nye ændring til lov om hold af heste Objektivt erstatnings-ansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste også gælder for æsler.
 
Det gør den, for i loven om hold af heste er heste defineret som et husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der frem-kommer ved en krydsning af disse.
 

Pas til alle landets heste

herunder også alle æsler, muldyr og mulæsler

Ifølge bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der trådte i kraft 1. januar 2010 , skal alle heste have pas. Bekendtgørelsen sup-plerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Kort om de nye regler:

Bekendtgørelsen medfører:

  1. Alle heste skal have pas, der skal relatere til en mærk-ning af hesten.
  2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medici-nering.
  3. Registrering af ejerskifte bliver lovpligtig.
  4. Registrering af afgange (døde heste) bliver lovpligtig.
  5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund.

Pas på hidtil uregistrerede heste udstedes fra 1. januar 2010 af Videncentret for Landbrug, Heste, Agro Food Park 15, 8200 Århus N

1. Alle heste skal have pas

Kravet om pas gælder for alle heste både i og uden for den or-ganiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning med en række tidsfrister, der præciserer, hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:

  1. Senest 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem 31. december 2005 og 31. december 2009.
  2. Senest 1. juni 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem 31. december 2001 og 31. december 2005.
  3. 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering og pas for alle heste.

Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have udstedt pas inden seks måneder eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato der er senest.

For at kunne få udstedt et pas skal hesten desuden være chip-mærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede, og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket. Hesten skal mærkes og besigtiges af en auto-riseret mærker fra Videncentret for Landbrug, Heste, eller en dyrlæge.

Formular til brug herfor er tilgængelig på

www.landbrugsinfo.dk/heste

Formularen indsendes til Videncentret for Landbrug, Heste. De gamle grønne ID-beviser er ikke gyldige pas, ej heller de blå/grønne stamtavler.

2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering. 

3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas.

5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

Nærmere oplysninger kan fås på:

Videncentret for Landbrug, Heste
Agro Food Park 15
8200 Århus N
Tlf.: 87 40 50 00
E-mail: vfl@vfl.dk
eller på: www.landbrugsinfo.dk/heste


Ansøgningsskema

til udstedelse af hestepas

kan udskrives fra www.hestepas.dk

Side 2 skal underskrives af besigtigeren – typisk dyrlægen, når han chipmærker æslet.

Husk at udfylde side 2 efter oplysningerne på æslets regi-streringsattest.

Ved indsendelse af ansøgningsskemaet :

Send æslets registreringsattest ind sammen med ansøgnings-skemaet og øverst i skemaet (side 1), hvor der står.

Hestens navn: (skriv æslets navn og reg.nr.) Eks.: Hugin DK.002-06

Fødevarestyrelsen har givet tilsagn om, at vi kan få reg.nr. med som en del af æslets navn. Vi skal blot selv sørge for at skrive det på.

Det er en kæmpe fordel, for så er det let at finde tilbage og se æslets stamtavle. Der er nemlig ikke andet i hestepasset om-kring afstamning.

Registreringsattesten bliver returneret sammen med hestepas-set, og registreringsattesten bliver påstemplet hestepassets nummer ( Danish passport no.: ………)

Husk at korrekturlæse de pas du får tilbage. Der kan være fejl i papirerne. Hvis der er, så gør dem opmærksom på det.